Poskytnutá data jsou chráněna zákonem č.101 / 2001 sb. o ochraně osobních údajů, rozšířená od 25.5.2018 o nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016, rozšíření o souvislost se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů známé jako GDPR.

Informace o zpracování osobních údajů

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů
a o zrušení směrnice 95/46/E5 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

 • Správce osobních údajů

  Správce Vašich osobních údajů je Spolek přátel táborových her (SPTH), se sídlem č. p. 141, 565 42 Vraclav, IČ: 04859120, spisovná značka L 10582 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové, kontaktní email: info@spth.cz

 • Účely zpracování osobních údajů

  Vaše osobní údaje zpracováváme za těmito účely

  • poskytování zotavovací akce
  • evidence přihlášky Vašeho dítěte
  • zajištění bezpečnosti Vašeho dítěte
  • sdělování údajů o zdravotním stavu Vám a dalším oprávněným osobám
 • Osobní údaje, které vybíráme

  Vybíráme jen osobní údaje, které potřebujeme k naší činnosti

  • Osobní údaje o Vašem dítěti – jméno, příjmení, třída, rodné číslo, datum narození, informace o úrazové pojistce (Ano x Ne), adresa bydliště, informace o zdravotním stavu* a informace o užívaných lécích*
  • Osobní údaje o Vás (popřípadě další osoby) – jméno, příjmení, kontaktní email a telefon
  • Potřebné informace k vytvoření faktury k proplacení – název zaměstnavatele, osobní číslo
  • Informace potřebné k analýze dat – IP adresa
  • Informace o provedené platbě – číslo účtu
 • Způsob zpracování osobních dat

  Osobní data zpracováváme manuálně i automatizovaně. A jsou zpracovávány vlastním informačním systém. Dále jsou data zpracovávány v papírové formě. Osobní údaje jsou zpracovávány pouze na území České Republiky.

 • Příjemci osobních údajů

  Příjemci Vašich osobních údajů (popřípadě osobních údajů Vašeho dítěte) mohou v souladu s ustanoveními právních předpisů v konkrétních případech kromě Vás být: Vámi uvedená osoba a poskytovatel zdravotních služeb.

  Vaše osobní údaje i údaje Vašeho dítěte budou poskytnuty těmto třetím stranám:

  V případě zájmu o proplacení pobytu na LDT (popřípadě i jen jeho části) budou poskytnuty Vašemu zaměstnavateli (zaměstnavateli osoby na kterou chcete uplatnit příspěvek) tyto údaje: jméno, příjmení, datum narození a adresa bydliště Vašeho dítěte.

  V případě, že Vaše dítě nemá úrazovou pojistku budou poskytnuty osobní údaje Vašeho dítěte externí pojišťovně za účelem vytvoření úrazové pojistky po dobu pobytu na LDT.

  Vaše osobní údaje nepředáváme žádné další třetí straně.

 • Doba zpracování osobních údajů

  Osobní údaje, které nám poskytnete, uchováváme na dobu nezbytně nutnou pro jejich použití. Osobní údaje, které potřebujeme k evidenci přihlášky Vašeho dítěte na zotavovací pobyt a na pobyt samotný, budou řádně odstraněny dle našich stanov nejpozději do 30 ti dnů od skončení zotavovací akce. V případě předčasného ukončení přihlášky (před začátkem zotavovací akce) budou osobní údaje spojené s přihláškou odstraněny do 7 mi pracovních dnů. Osobní údaje, které byly poskytnuty při registraci objednavatele (registrace profilu), budou odstraněny pouze na vlastní žádost.

 • Práva subjektu údajů

  Při zpracování osobních údajů máte následující práva týkající se ochrany svých osobních údajů:

  • právo požadovat od nás přístup k Vašim osobním údajům
  • právo na opravu Vašich osobních údajů, které zpracováváme
  • právo na výmaz osobních údajů.
   Právo na výmaz osobních údajů se vztahuje jen na osobní údaje, které zpracováváme k jiným účelům, než je poskytování zotavovací akce. Údaje, které o Vás (a Vašem dítěti) vedeme za účelem poskytnutí zotavovací akce, vymazat nesmíme dříve, než skončí náš oprávněný zájem.
   Žádost o vymazání osobních údajů lze zaslat na email: info@spth.cz nebo písemně na adresu správce osobních údajů.
  • právo podat stížnost u dozorového úřadu,
   a to v případě, že se domníváte, že zpracováním osobních údajů dochází k porušení právních předpisů o ochraně osobních údajů. Stížnost můžete podat u dozorového úřadu. V České republice je dozorovým úřadem Úřad na ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha7, www.uoou.cz.
 • Právo vznést námitku proti zpracování

  V případě, že Vaše osobní údaje zpracováváme pro naše účely oprávněných zájmů, máte kdykoliv právo vznést proti takovému zpracováni námitku. Námitku můžete vznést na naší adrese uvedené v bodu I. Pokud takovou námitku vznesete, budeme oprávnění v takovém zpracování pokračovat jen tehdy, pokud prokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, a dále tehdy, pokud půjde o zpracování nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

 • Povinné zpracování a povinnost poskytnout osobní údaje

  Zpracování Vašich (Vašeho dítěte) osobních údajů pro účely poskytování zotavovací akce je zákonným požadavkem. Neposkytnutím Vašich osobních údajů může znamenat, že nebudeme moci povolit účast Vašemu dítěti pobyt na zotavovací akci.


Tento dokument vešel v platnost 24.5.2018